Trainingen en workshops voor (aankomende) docenten

Wilt u als docent meer doen met cultuurverschillen, diversiteit, pestgedrag of discriminatie op uw school? Samen met uw docententeam met een frisse blik kijken naar hoe samen gewerkt kan worden aan een prettige school voor iedereen? Art.1 Midden Nederland (Art.1 MN) biedt nu ook trainingen en workshops voor (aanstaande) docenten en docententeams.

Art.1 MN vindt het belangrijk om maatwerk te leveren en aan te sluiten bij de behoeftes van uw team en school. De trainingen worden daarom ontworpen aan de hand van wensen en eisen van de opdrachtgever en met oog voor de actualiteit. U kunt kiezen voor een training van een dagdeel of een kortere workshop. Onze trainingen zijn ook in combinatie met elkaar te boeken, zo kunnen we dieper ingaan op uw vragen. Deze workshops en trainingen kunnen op maat worden gemaakt voor MBO- en HBO-opleidingen, om studenten sensitief te maken voor diversiteit in hun (toekomstige) werkveld en/of hen handvatten te bieden bij vermoedens van (stage)discriminatie.

In combinatie met gastlessen bij u op school kunnen wij u een docententrainingen gratis aanbieden!

Neemt u contact met ons op om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken.

Download hier de digitale folder Docententrainingen 2017-2018.

Samen leren - Diversiteit en didactische werkvormen


Niet alle kinderen leren op dezelfde manier. Ze verschillen in niveau, aandachtspanne, leerstijl en dat vraagt om diverse didactische werkvormen. Ook verschillen in culturele en sociaaleconomische achtergrond beïnvloeden de leerstijlen en leerbehoeftes van uw leerlingen. In deze training leert u meer over de impact van de verschillen en maakt u kennis met didactische werkvormen die u kunt inzetten om leerlingen van diverse achtergronden aan te spreken en uit te dagen.

Samen op school - Diversiteit en respectvolle omgangsvormen


Regels zijn regels, toch? Helaas zijn omgangsregels zijn niet voor iedereen even vanzelfsprekend. De regels op school sluiten niet altijd aan bij hoe leerlingen zich thuis behoren te gedragen of hoe zij met elkaar omgaan buiten school. En deze normen kunnen weer afwijken van wat u als docent gewend bent. In de training ’Samen op school’ bieden we u inzicht in verschillende perspectieven op respectvolle omgang in de school-, straat- en opvoedingscultuur van jongeren en onderzoekt u als team omgangsvormen die voor iedereen respectvol zijn, met aandacht voor de diversiteit op school en in uw team.

Ouders op school - Diversiteit in ouderparticipatie


Alle kinderen moeten mee kunnen doen op school, maar kunnen ook alle ouders mee doen? Idealiter zijn ouders van alle culturen en achtergronden regelmatig betrokken bij uw school en de loopbaan van hun kind. Dit lukt echter niet altijd. Om diverse ouderbetrokkenheid te stimuleren, verkennen we in deze training de belemmerende en bevorderende factoren van diverse ouderparticipatie. Zo kijken we naar de verwachtingen die ouders kunnen hebben van hun kind en de school. Gezamenlijk komen we tot praktische adviezen om ouderparticipatie te vergroten.

Respect in de klas - discriminerende opmerkingen en pestgedrag


Leerlingen roepen kwetsende opmerkingen naar elkaar op het schoolplein. Midden in uw les maakt een leerling een opmerking waar de klas, en u, van schrikt… Wat doet u dan? En hoe maakt u duidelijk dat dit niet kan, op zo’n manier dat de leerling dit ter harte neemt? Wij geven u en uw collega’s praktische handvatten om in dergelijke situaties te handelen. (Deze training wordt aanbevolen in combinatie met onze gastlessen voor uw klassen – zo werkt de hele school aan een respectvolle schoolcultuur!)

School voor iedereen! - Gelijke kansen en een prettige schoolcultuur


Naast allerlei overeenkomsten, verschillen mensen van elkaar. Naast diverse persoonlijke kenmerken spelen ook dimensies als sociaaleconomische positie, sekse/gender, seksuele oriëntatie, culturele en etnische afkomst, levensovertuiging en validiteit een rol in hoe iemand in het leven staat. Hoe zorgt u ervoor dat uw school een prettige en veilige plek wordt voor álle leerlingen en álle docenten? In deze training wordt u uitgedaagd om vanuit een andere positie naar uw school te kijken en te werken aan een inclusieve school voor iedereen.

Stagediscriminatie - Herkennen en aanpakken


Uit diverse onderzoeken naar discriminatie, polarisatie en radicalisering is gebleken dat jongeren regelmatig discriminatie ervaren op de stage- en arbeidsmarkt. Wij laten u in deze workshop zien waar jongeren in de praktijk tegenaan lopen en wat u als professional kunt doen om jongeren weerbaarder te maken.

Cultuursensitief coachen voor stagebegeleiders en –coaches


Studenten hebben allemaal hun eigen achtergrond, gewoontes en verwachtingen. Verschillen in bijvoorbeeld (thuis)cultuur, sociaaleconomische status en eerdere (werk)ervaringen kunnen allemaal invloed hebben op hoe zij zich bewegen op de stage- en arbeidsmarkt. Bij het begeleiden van diverse studenten is het dan ook belangrijk om adequaat in te spelen op deze verschillen. In de training ‘Cultuursensitief coachen’ bieden wij u inzichten in mogelijke verschillen, geven we tips om een open houding te cultiveren en te oefenen met cultuursensitieve communicatie.

Bij vragen en/of interesse kunt u contact opnemen met onze educatief medewerker Niki Eleveld via 030 232 86 66 of n.eleveld@art1middennederland.nl

Share Button
  • Als u hierboven uw gegevens invult, gaat u ermee akkoord dat wij deze gegevens bewaren. Wij gebruiken deze informatie alleen om u maandelijks een nieuwsbrief te sturen. In iedere nieuwsbrief die u ontvangt staat hoe u zich weer kunt afmelden.


Bezoek onze Facebook paginaBezoek onze Facebook paginaBezoek onze Facebook pagina