In-company trainingen

De in-company trainingen worden ontworpen aan de hand van wensen en eisen van de opdrachtgever of naar aanleiding van signalen die wij opvangen uit bijvoorbeeld de media. Zo kunnen we zowel vraag- als aanbodgericht werken aan gelijke behandeling.

NIEUW! Training islamofobie

Uit onderzoek blijkt dat veel Nederlanders een negatief beeld hebben over moslims en dat dit leidt tot allerlei vormen van discriminatie en uitsluiting. Het hoofddoel van de training, die i.s.m. Platform INS wordt georganiseerd, is inzicht geven in wat islamofobie is en hoe je kunt reageren op vormen van islamofobie. De training kent vier subdoelen: 1) het tegengaan van discriminatie en stereotypen jegens moslims, 2) het bevorderen van weerbaarheid tegen islamofobie, 3) het bevorderen van de sociale cohesie, 4) participatie binnen de islamitische gemeenschap stimuleren.

Doelgroep: Professionals en organisaties die met dit onderwerp te maken hebben of een hoog bereik hebben onder moslims.
Inhoud: Het eerste deel van de training geeft inzicht in wat de definities en kenmerken van islamofobie zijn. Ook wordt geschetst hoe islamofobie zich in Nederland uit d.m.v. concrete voorbeelden. Het tweede deel is interactief en gaat in op hoe professionals islamofobie kunnen aanpakken.
Duur: 1 dag (van 10.00-16.00uur).
Werkwijze: Afwisseling van theorie, oefeningen en ervaringsuitwisselingen.

Cultuurverschillen op de werkplek

Werknemers hebben verschillende opvattingen over de wijze waarop hun leidinggevende met gezag dient om te gaan. Dit kan van bedrijf tot bedrijf binnen één nationale cultuur verschillen. Zo zal de stijl van leidinggeven in het leger een totaal andere zijn dan in de gezondheidszorg. Daar waar mensen uit verschillende nationale culturen elkaar binnen één bedrijfscultuur ontmoeten kunnen hun opvattingen over gewenste stijl van leidinggeven nogal uiteenlopen. Of een stijl van leidinggeven effectief is, wordt bepaald door de mensen waaraan leiding gegeven moet worden en de aard van het werk.
Doelgroep: (Middenkader) leidinggevenden.
Inhoud: Tijdens deze training leert u hoe u in verschillende situaties op een andere manier optreedt. Daarnaast leert u hoe u in staat bent om aan te kunnen sluiten bij de verschillende behoeften aan leiding bij uw medewerkers (meer of minder autocratisch, paternalistisch of groepsgericht).
Duur: 1 à 2 dagen.
Werkwijze: Interactieve training met afwisseling van theorie, ervaringsuitwisseling en oefeningen.

Kwaliteitsvolle selectie bij een divers kandidatenbestand

Sollicitanten verschillen door individuele persoonlijke eigenschappen, maar ook door allerlei achtergronddimensies (klasse, sekse, seksuele oriëntatie, etnische achtergrond, geloof enzovoort). De verschillen vereisen dat de selecteur diversiteit weet te hanteren: niet van één soort ‘sollicitant’ uitgaat, maar in staat is bij al die verschillende mensen talenten te ontdekken. Succesfactor daarin is het onderkennen van eigen codes en vanzelfsprekendheden van de ander.
Doelgroep: Leidinggevenden en/of P&O’ers die ervaring hebben met selecteren van nieuwe medewerkers.
Inhoud: Tijdens deze training krijgt u de kennis en vaardigheden aangereikt die nodig zijn bij het selecteren van sollicitanten op kwaliteit. U leert onder meer over de relatie tussen kwaliteit van nieuwe medewerkers en diversiteit, u verkent de succes- en faalfactoren van een selectieprocedure en bedenkt methoden voor het maken van een vacaturebeschrijving zonder culturele bias (hierbij wordt de relatie gelegd naar uw huidige functie- of competentieprofielen). Ook oefent u met het concretiseren en toetsbaar maken van de socionormatieve functie-eisen voor uw eigen afdeling, besteedt u aandacht aan de voor- en nadelen van de diverse instrumenten met name psychotechnische proeven en bereidt u zich op een selectie-interview voor (volgens de STARRT-methodiek.)
Duur: afhankelijk van kennisniveau van deelnemers 1 à 2 dagen.
Werkwijze: Tijdens de sessies wordt gewerkt met inleidingen, discussies, audiovisueel materiaal en oefeningen. In het trainingsdeel wordt een concreet functieprofiel gemaakt en wordt het interculturele selectiegesprek geoefend. Cursisten ontvangen tijdens de training een handleiding waarin de theorie van het op kwalitatieve wijze selecteren van personeel is opgenomen.

Leiding geven aan diverse generaties

Elke generatie heeft haar eigen unieke kenmerken. Met als uitingen daarvan bepaalde beperkingen en mogelijkheden op de werkvloer. Om als werkgever/ leidinggevende het beste uit alle medewerkers te halen, is het belangrijk te weten waar deze beperkingen en mogelijkheden per generatie zitten en hier proactief mee om te gaan.
Doelgroep: (Middenkader) leidinggevenden.
Inhoud: Tijdens deze training geven wij u per generatie aanbevelingen. Ook leert u voorkomen dat beperkingen tot conflicten leiden en hoe mogelijkheden optimaal benut kunnen worden.
Duur: 1 dag.
Werkwijze: Inleidingen, ervaringsuitwisseling en praktische casussen.

Leiding geven aan een divers team

Leidinggevenden in bedrijven krijgen in hun aansturende taak te maken met diverse soorten medewerkers. Leidinggevenden dienen met deze verschillen tussen mensen om te kunnen gaan. Deze verschillen komen niet alleen voort uit persoonlijke eigenschappen maar ook door allerlei achtergrond- dimensies (klasse, gender, etnische achtergrond, etc.).
Doelgroep: (Middenkader) leidinggevenden. Om optimale effecten te bereiken middels de oefensituaties is het aantal deelnemers voor deze training gesteld op maximaal 15 personen per groep.
Inhoud: Tijdens deze training leert u om niet vanuit één soort medewerker uit te gaan maar bij alle medewerkers, op een voor hen passende manier, talenten aan te spreken.
Het programma wordt in een aantal variaties aangeboden;
1. Een oriënterend programma van 1 dag dat vooral sensibiliserend werkt.
2. Een programma voor leidinggevenden die nog niet eerder (bewust) met diversiteit en kansengroepen in hun team te maken hadden.
3. Een verdiepingsprogramma voor leidinggevenden die wel al gewerkt hebben met diversiteitsteams.
Elk module omval 1 dagdeel.
Duur: Afhankelijk van de behoeften 1 à 2 dagen.
Werkwijze: Tijdens de cursus wordt gewerkt met een gevarieerd scala aan didactieken. Inleidingen worden afgewisseld met cases, oefeningen en rollenspellen. De cursus is vooral praktisch en interactief opgezet. Bedoeld voor ‘doeners met weinig zitvlees’. Tijdens de cursusdag ontvangen deelnemers een syllabus met daarin de theorie.

Strategisch personeelsbeleid en diversiteit

In organisaties verandert de samenstelling van het personeelsbestand. We zien dat demografische veranderingen hun invloed hebben op een toenemende diversiteit onder medewerkers. Het aantal vrouwen, allochtonen en ouderen neemt toe. Het aantal jongere medewerkers neemt af.
Tevens zien we dat de kwaliteitseisen die aan medewerkers gesteld worden voortdurend aan verandering onderhevig zijn. Ontwikkelingen in de diensten– en kenniseconomie evenals technologische innovaties, vereisen dat mensen een leven-lang blijven leren en veranderen.
Doelgroep: HR-managers en leidinggevenden belast met ontwikkeling van strategisch HRM-beleid.
Inhoud: Tijdens deze training ondersteunen wij u bij het ontwikkelen van een lange-termijn personeelsbeleid waarbij rekening gehouden wordt met diversiteit in aanbod van beroepskrachten en diversiteit in het aanwezige personeelsbeleid.
U wordt stap voor stap begeleid om de bouwstenen te verzamelen voor een succesvol strategisch personeelsbeleid. Samen vertalen we uw bedrijfs- en sociale doelen naar de thema’s personeelsplanning, -voorziening, -ontwikkeling, -beoordeling, arbeidsverhoudingen en -omstandigheden. Ook leert u welke randvoorwaarden nodig zijn om de gestelde doelen te realiseren en maakt u een planning beleidsmaatregelen voor de komende 3 jaar.
Duur: 1 dag.
Werkwijze: Tijdens de training wordt gewerkt met een gevarieerd scala aan methoden. Inleidingen en discussies worden afgewisseld met casusbesprekingen. Het programma zal vooral praktisch en interactief zijn. Tijdens de dag wordt een syllabus uitgereikt met theoretisch achtergrondmateriaal, gebaseerd op het boek Integraal Personeelsmanagement van drs. J. Noomen en M. Janssen MBA (Uitgeverij Nelissen 2004).
Optioneel: Naast het verzorgen van de training ‘Strategisch personeelsbeleid en diversiteit’ is het ook mogelijk om voor u de procesbegeleiding te verzorgen, gedurende het traject van beleidsontwikkeling. Nadat het concept-strategisch beleid beschreven is, verzorgen wij de begeleiding van de discussie in uw organisatie waardoor draagvlak gecreëerd wordt. Tevens geven wij inhoudelijk feedback op de aangeleverde concepten. Indien u intern niet beschikt over een medewerker die het beleid uit kan schrijven kunnen wij dit voor u verzorgen.

Ontwikkeling en doorstroom van divers talent

Een gemeente kan niet zonder een ‘natuurlijke verversing’ van haar personeel. Wat zijn de blokkades die met name uw allochtone werknemers ervaren bij de doorstroom naar hogere functies? Beschikt uw gemeente over effectieve beleidsinstrumenten waarmee deze blokkades tenietgedaan kunnen worden? Kortom: hoe kan uw gemeente -die een actief diversiteitsbeleid voert- op praktische wijze ondersteund worden?
Doelgroep: Leidinggevenden en/of P&O’ers bij de gemeente.
Inhoud: Deze training biedt u een antwoord op de vraag hoe uw gemeente gelijke kansen kan waarborgen bij de doorstroom en ontwikkeling van etnisch divers personeel.
Duur: 1 dag.
Werkwijze: Inleiding en ervaringsuitwisseling, praktische handreikingen voor implementatie in uw eigen organisatie.

Voorkomen van uitstroom van divers talent bij gemeenten

Allochtoon personeel stroomt vaak sneller uit dan autochtoon personeel. Als bepaalde groepen medewerkers binnen uw gemeente opvallend vaker uitstromen dan gemiddeld, is dat een signaal dat de match tussen de werkgever en werknemer niet optimaal is. Ongewenste uitstroom kan dan een probleem worden. Elke vertrekker betekent immers verlies aan kennis en expertise, maar het kost ook tijd en geld om een nieuwe medewerker te werven, selecteren en in te werken.
Doelgroep: Leidinggevenden en/of P&O’ers bij een gemeente.
Inhoud: Middels deze training proberen we inzicht te krijgen in de oorzaken van uitstroom onder allochtone medewerkers. Vervolgens bespreken we welke oplossingsstrategieën uw gemeente kan volgen om dit te voorkomen. We zetten samen met u op een rijtje welke zaken van belang zijn bij het voeren van een succesvol integraal diversiteitsbeleid.
Duur: 1 dag.
Werkwijze: Inleiding en praktische tips voor de uitvoering.

Effectief omgaan met cultuurverschillen

Mensen verschillen – naast allerlei – overeenkomsten van elkaar; door individuele persoonlijke eigenschappen, maar ook door allerlei achtergronddimensies (klasse, sekse, seksuele oriëntatie, etnische achtergrond, geloof enzovoort). Deze verschillen vereisen dat hulpverleners diversiteit weten te hanteren: niet van één soort ‘mens’ uitgaan, maar in staat zijn adequaat die verschillen te ontdekken en te overbruggen.
Doelgroep: Coaches en maatjes vluchtelingen.
Inhoud: Middels deze training leer je begrijpen dat denk- en doe patronen onder meer gestructureerd worden door cultuur en dat eigen opvattingen en gewoontes niet als norm gesteld kunnen worden en dat er diversiteit is in omgangs- en communicatieregels, niet alleen binnen verschillende culturen, maar ook intercultureel. Je leert ook concrete verschillen in omgangs- en communicatieregels in culturen kunnen herkennen en er professioneel mee kunnen omgaan en gericht vragen kunnen en durven stellen over interculturele verschillen en uitleg kunnen geven over eigen (cultureel bepaalde) gewoontes en gebruiken.
Duur: 1 dag.
Werkwijze: Tijdens de training wordt gewerkt met een gevarieerd scala aan methoden. Het programma zal vooral praktisch en interactief zijn. Tijdens de bijeenkomst wordt een reader uitgereikt met theoretisch achtergrondmateriaal.

Algemene informatie Nederlandse samenleving

Als je als vluchteling aankomt in Nederland weet je niet direct wat de normen en waarden van de Nederlandse samenleving zijn. In deze training krijgt de doelgroep algemene informatie over de Nederlanse samenleving en leert hij/zij over de verwachtingen van zowel de Nederlandse maatschappij als van de vluchteling.
Doelgroep: Vluchtelingen.
Inhoud: Het geven van algemene informatie over de normen en waarden van de Nederlandse samenleving en de verwachtingen van zowel de Nederlandse maatschappij als van de vluchtelingen.
Duur: 1 dag.
Werkwijze: Tijdens de cursus wordt er naar aanleiding van de kennis van de doelgroep verder gegaan op normen en waarden in Nederland. 

Omgaan met vooroordelen, stereotypen en discriminatie

Impliciete stereotypen ontstaan door bepaalde mechanisme in ons brein. Onbewust associëren we groepen aan kennis die wij over de groep in ons leven hebben opgedaan. De voorlichting heeft als doel ons bewust te maken van deze verborgen mechanismen en de invloed die het kan hebben op ons gedrag.In het tweede deel van de bijeenkomst maken we u bekend met het werk van Art.1 Midden Nederland.
Doelgroep: Professionals.
Inhoud: Hoe herkent u zelf signalen van discriminatie? Wanneer en hoe door te verwijzen? Wat gebeurt er met een melding en hoe gaan wij om met o.a. privacy van onze cliënten?
Duur: 2 – 2,5 uur.
Werkwijze: De werkwijze is interactief. Tijdens de workshop is er voldoende tijd voor ervaringsuitwisseling en het inbrengen van cases.

 

 

Via het formulier hieronder kunt u aanmelden voor één van de bovenstaande trainingen. Wanneer u interesse hebt in andere trainingen en mogelijkheden passend bij uw situatie en behoeften, neem dan voor een vrijblijvende oriëntatie contact op met ons.

Als u hieronder uw gegevens invult, gaat u ermee akkoord dat wij deze gegevens bewaren. Wij gebruiken deze informatie alleen om te registreren hoeveel verzoeken voor trainingen wij binnenkrijgen en van wie.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wilt u op de hoogte gehouden worden over de trainingen die u bij ons kunt volgen? Houd deze pagina in de gaten of meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Share Button
  • Als u hierboven uw gegevens invult, gaat u ermee akkoord dat wij deze gegevens bewaren. Wij gebruiken deze informatie alleen om u maandelijks een nieuwsbrief te sturen. In iedere nieuwsbrief die u ontvangt staat hoe u zich weer kunt afmelden.


Bezoek onze Facebook paginaBezoek onze Facebook paginaBezoek onze Facebook pagina